Privacyverklaring

 

Privacyverklaring Expert Club

Contactgegevens:

www.expertclub.nl

Postadres: Krab 15

2221 KV Katwijk

Expert Club gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met jouw persoonsgegevens. Dat is op dit moment vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en met ingang van 25 mei 2018 is dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Expert Club verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je producten bij ons koopt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken indien je bij ons een product hebt gekocht of dienst hebt afgenomen:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt, bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in een correspondentie en telefonisch.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken in ons mailsysteem om nieuwsbrieven via mail te versturen:

  • Naam
  • E-mailadres

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Expert Club verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– het afhandelen van jouw betaling en het versturen van je gekochte product

– verzenden van onze nieuwsbrief

Expert Club verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Expert Club neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.Expert Club gebruikt de volgende computersystemen:

  • Autoresponders (Mailchimp) voor het versturen van informatie over hetExpert Club met tips en aanbiedingen.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Expert Club bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieƫn) van persoonsgegevens: 10 jaar.

Expert Club verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.Expert Club blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Expert Club gebruikt functionele cookies (Google Analytics) om de website te verbeteren. Dit doen we bijvoorbeeld om je gebruikersnaam te onthouden voor je volgende bezoek aan deze website, voor bijvoorbeeld het online programma. Wanneer je naar de website gaat, wordt dit m.b.v. een cookie onthouden. Cookies zijn kleine bestanden die door de browser op de harde schijf van je computer worden bewaard. Je kan cookies uitzetten in je webbrowser. Als je cookies uitzet, heeft dat tot gevolg dat je gebruikersnaam niet onthouden wordt.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens doorExpert Club en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een andere, door jou genoemde, organisatie te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering en gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@expertclub.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar altijd binnen vier weken, op jouw verzoek.

Expert Club wilt je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Expert Club neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@expertclub.nl